Kto zatwierdza projekt zagospodarowania złoża?

Kto zatwierdza projekt zagospodarowania złoża?

Złoża surowców naturalnych są wyczerpywalne, zatem ich eksploatowanie regulowane jest przepisami prawa. Przedsiębiorca, który chciałby zajmować się wydobywaniem surowców naturalnych, musi posiadać odpowiednie zgody. Zanim jednak je uzyska, zobowiązany jest sporządzić dokumentację dotyczącą sposobu zagospodarowania złóż. 

Gdzie szukać regulacji?

Gospodarowanie złożami naturalnymi nie może odbywać się, jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiednich zgód. Regulacje znajdziemy między innymi w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółów zaś szukajmy w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej. Znajdziemy tam szczegółowe informacje dotyczące tego, jak ma wyglądać projekt zagospodarowania złóż i co powinien obligatoryjnie zawierać. Generalnie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie koncesji na zagospodarowanie złóż surowców. Plan zagospodarowania złóż jest jedynie załącznikiem do wniosku o wydanie koncesji – samo złożenie planu nie sprawi, że przedsiębiorca będzie mógł wydobywać złoża. Koncesja wydawana jest przez starostę, marszałka lub ministra właściwego do spraw wydobywania złóż. To, kto wyda nam koncesję, zależne jest od rodzaju złóż. W przypadku surowców tak zwanych strategicznych będziemy musieli uzyskać zgodę z właściwego ministerstwa. Surowcami strategicznymi są między innymi węgiel kamienny, rudy metali czy też sól kamienna. Wniosek o wydanie koncesji można złożyć w dowolnym momencie.

Co zawiera projekt zagospodarowania złoża?

Aby otrzymać zgodę na wydobycie złóż, należy sporządzić odpowiedni projekt ich zagospodarowania. Wbrew pozorom nie jest do tego potrzebne wykształcenie górnicze czy geologiczne. Niemniej jednak osobie, która nie ma w tym temacie doświadczenia, trudno będzie sporządzić dobry projekt zagospodarowania złóż. Co więcej, zwykle nad projektem pracuj kilka osób o różnych profilach specjalizacyjnych. Wśród nich zwykle znajduje się także osoba specjalizująca się w ochronie środowiska czy nawet w finansach zakładów górniczych. Wszystko dlatego, że obecnie ogromną wagę przywiązuje się do tego, aby wydobywanie złóż nie zaszkodziło środowisku naturalnemu. Przedsiębiorca musi więc uwzględnić w planie wszelkie produkty uboczne, które zostaną wydobyte podczas prac. W planie musi zostać także uwzględniona gospodarka odpadami kopalnianymi. Finansista natomiast odpowiada za przedstawienie w projekcie zasobów bilansowych, jakimi dysponuje podmiot na dzień 31 grudnia. Generalnie sporządzenie projektu jest bardzo czasochłonne. Projekt musi być przygotowany z największą starannością, ponieważ z jego realizacji podmiot gospodarczy będzie musiał się rozliczyć. Chodzi o to, aby dochować jak największej staranności w kontekście ochrony środowiska. Istotne jest również racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych, których ilość jest przecież ograniczona. Co więcej, nie można dopuścić do tego, aby podmiot gospodarczy działał na granicy wypłacalności. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ odpowiada on także za rekultywację terenu w razie zakończenia działalności. Tymczasem w przypadku podmiotów niewypłacalnych koszty rekultywacji być może będzie musiała pokryć gmina czy inna jednostka państwowa. 

Kto zatwierdza projekt zagospodarowania złóż?

Ze względu na to, że projekt zagospodarowania złóż nie jest osobnym dokumentem, nie podlega on jednoznacznie zatwierdzeniu. Co prawda w rozporządzeniu znajduje się zapis, że projekt składa się „do zatwierdzenia”, jednak nie można tego rozumieć dosłownie. Projekt zagospodarowania złóż przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o wydanie koncesji. Sam wniosek również nie podlega zatwierdzeniu formalnemu. Zatwierdzeniem wniosku jest przecież fakt wydania podmiotowi gospodarczemu koncesji na wydobycie i zagospodarowanie złóż. W związku z tym musimy przyjąć, że projekt zagospodarowania złóż zostaje zaakceptowany, jeśli podmiot odpowiedzialny wyda przedsiębiorcy koncesję. Tymże podmiotem jest marszałek, starosta czy też właściwy minister. Co jednak w przypadku, gdy chcemy wprowadzić poprawki do projektu? Należy złożyć uzupełnienie projektu, oczywiście wraz z uzasadnieniem zmian do tego samego podmiotu, który wydał nam koncesję. Wtedy też dany organ zatwierdza poprawki bądź też je odrzuca. Co więcej, w przypadku likwidacji kopalni, przedsiębiorca również musi złożyć projekt zagospodarowania złóż, jednak wygląda on nieco inaczej. Kluczowe jest w nim bowiem odpowiednie zabezpieczenie pozostałych złóż oraz plan rekultywacji terenów pokopalnianych. Projekt składa się do tego samego organu, który wydał koncesję. Podlega on wtedy zatwierdzeniu bądź odrzuceniu, jednak w przypadku odrzucenia przedsiębiorca musi nanieść poprawki bądź przestawić zupełnie inny projekt. Jak widać, zakończenie biznesu polegającego na zagospodarowaniu i wydobyciu złóż wcale nie jest takie proste i wymaga dopełnienia wielu formalności. 

Budownictwo